MAI, MapN şi SRI, ŞCOLILE POSTLICEALE ale MAI – ADMITEREA 2015

Rate this post

recrutare mapn
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt efectuează recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N., care se desfăşoară în perioada 20.04. – 29.05.2015, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I., în perioada 20.04. – 07.08.2015.

Locurile alocate instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, anul acesta, sunt următoarele:
a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
1. Specializarea „Drept” – 65 de locuri;
2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”- 250 de locuri.
b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 505 locuri.
c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 125 de locuri.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:
Condiţii legale:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Criterii specifice:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi dintr-o instituţie de învăţământ pentru abateri disciplinare;
d) să aibă înălţimea de minim 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile.
Documentele cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. cererea de înscriere şi C.V.;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2015 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. certificatul de examinare psihologică;
9. fişa medicală tip pentru încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne;
10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ, în cazul candidaţilor care sunt în primul an de la absolvire;
11. 3 fotografii de 3×4 cm.; 2 fotografii color 9/12 cm.

Detalii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, telefon 0249406500, interior 20114.

error: Content is protected !!
%d